"Enter"a basıp içeriğe geçin

Jin Çima Li Kolanan İn

JİN ÇİMA Lİ KOLANAN İN

Em jin in. Em karker in di karistanan de. Cotkar in li zevi u mergan de. Wxerinpej in di mitbaxan de. Em dayik in ji zarokan ra, jin in ji zilaman re.

Em jin in, her tim gavek li du meran de. Hezki xwendi bin hezki ji nezan… Çımki roja me de, mer her tim desthilatdar e. Desthilati te wateya “hez”. Desthilatdari bikaranina hez li dıji acizan ei weke navgin a zordariye.  Em wan zordariyan li her deri dıbinın. Kotek,  heqaret, kemditın, tüne hesibandin ji bo me jinan buye awayek  rojane. Dewlet bi dad a xwe u bi fem a xwe ya ner jinen duçar e zordariye ji neditiye te. Çımki dewlet, te wateya desthilatdariye. Dad ji zımane dewlet e ye. Dı wi awaye de jin her gav di bin zordariyek de bindest e. Wa dadwer nine. Wa wekhevi nine. Wa azadi nine.

Bila be, em şiyar in an na? Ma em dizanin azadiya me wisa an weha ji dest e me te girtin.

Dibe ku hinek ji me xwe  azad, wekhev an ji dilgeş dihesibinin, di çaviye ku em te de hatine girtin. Le bele ew ramana xelet e. Em ne azadin. Jinek di bin pewistiya xizmeta mere xwe u zarokan de ne azad e. Jinek di kargeh de nikare bibe wekhev bi meran re, ne azad e. Jinek li zaningehe de mecbur e pasifbune be ne azad e.

Wisa te zanin ku rizgari ya jinan ji desthilatdariye derbas dibe. Le em naxwazin bibin desthilatdar. Em naxwazin bi meran re bibin wekhev ji. Em çaviyen te de em hatine girtin perçe dikin u dibezin ji bo jiyanek azad.

Ji wir ve şunva bila wisa be zanin, azadi di kolanan de ye, jin di sehildan de ne.